ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΠΡΟΣ : Το Δ.Σ. του Κολυμβητικού Συλλόγου
       «ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
Ενταύθα

Του/Της ………………………..   
………………………………….
………………………………….
Τηλέφωνο ………………………
Γρεβενά …………………………     Σας  παρακαλώ  να  εγγράψετε  το παιδί
μου  ……………………………………………
του ………………………... στο σύλλογό  σας.
Το παιδί μου γεννήθηκε στις …………………...
και είναι μαθητ…….. στο ……………………...
…………………………………………………..
Συνημμένα υποβάλω:

1. Βεβαίωση καρδιολόγου
2. Βεβαίωση Παιδιάτρου
3. Δύο Φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
Ο/Η Αιτών – Αιτούσα


    ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ο/Η παρακάτω υπογεγραμμένος-η ……………………………………………
πατέρας – μητέρα του ………………………………………….. του ………………… αθλούμενου/ης στο καλυμβητήριο Γρεβενών, δηλώνω υπεύθυνα ότι ο/η γιος/κόρη μου δεν πάσχει από κανένα καρδιολογικό – αναπνευστικό – μυοσκελετικό – δερματικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα. Δηλώνω ακόμα ότι για οποιαδήποτε μεταβολή της υγείας του παιδιού μου (λοίμωξη – ίωση κ.τ.λ.) θα ενημερώνω έγκαιρα τον προπονητή του και ότι έλαβα γνώση των κανονισμών λειτουργίας του συλλόγου «ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».       Γρεβενά…………………….
       Ο/Η Δηλών/Δηλούσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου